Garib ko choro hu ma/गरीब को छोरो हु म by VTEN

36 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

गरीब को छोरो हु म 
गरी ब हो मेरो नाउ
ज्यन्लै बोक्नी गरी घर 
चलौने मेरो बौ
णौ ददा परी छ 
मेरो त्यो पुरनो गाउ
टेसैले भन्दैछु सथि
अस्ली बेक्तित्व समौ
बौ झने र चोरा हेर्ने
कथ्मन्दु यो थौ म
गथ र थथ चैदो रैच
चल्यो थौ म
येस्तो स्वर्था हुदना थ्यो
हम्रो स्वछ गौ म
णुन छर्किने मन्छे मत्र
भेत्छु मन को घौ म
टरा कोइ पनि औदैन यह
गुन लगौन
चहन्छु म सदा अस्ली 
णियत समौन
मुतु भरी ब्यथ लुकै
सक्दिना रमौन
सक्छु म अज तितो मिथो
सब चपौन
सधै येस्तो हेल किन
सधै येस्तो झेल
मेलपात चद्बाद औने
भैसक्यो बेल
अबेल भैसक्यो घर औन
पौदिना आम
काम गर्नु पर्छ यह
टातो तातो घम म


गरिबिले पिचदियेनी 
हम्रो मन सचो च
ढनी मन्छे हरुको धनि
सब्द जहिले तिछच
सङ्हर्स गरम 
सधै अघी बदम्
समु औछु दुख कस्त
डुख सङै लदम्

गरिबिले पिचदियेनी 
हम्रो मन सचो च
ढनी मन्छे हरुको धनि
सब्द जहिले तिछच
सङ्हर्स गरम 
सधै अघी बदम्
समु औछु दुख कस्त
डुख सङै लदम 


गरिबिले पिचदियेनी 
हम्रो मन सचो च
ढनी मन्छे हरुको धनि
सब्द जहिले तिछच
सङ्हर्स गरम 
सधै अघी बदम्
समु औछु दुख कस्त
डुख सङै लदम्

ह्या जहिले श्रम सोसन्
रम्रो चैन पलन पोसन्
चयेन जिन्दगी म रोचन्
मन भसक्यो प्रदुशन्
काम गरेर फर्किन्छु बेलुक
कोथ म गलेर
सोच्ने गर्छु त्यो भचिना लज्ञ
खात म धलेर
जलेर बसिरछु दुख 
र कस्त को आगो म 
हिद्नु पऋरछ चुदिना 
लगेको धगो म
बतो म बसेर खसेर
गलेर नै थकेर
जना चहन्न म यो 
ठौ बता भगेर
कहिले कही त लग्छ येस्तो
खना जौ क्य हो मगेर
टरा जे सुकौ हिस्
कुरा बुझ्नु पर्छ मैले
मेओर दुख को गुनसो
सुनिदिनोस है सबैले
ल्ययो होला पल्लो घरे
सैल ले नि खसि
खयो होला एक झोल
मसु पिदी म बसि
हसी हसी थपसी मर्च
चिमेक मेरो घर्को दुख अहेरि
आख भनी आशु लुकौने
बुधी आमा मेरि
येस्तो दुख औने चैन
आमा म भन्दैछु फेरी 


गरिबिले पिचदियेनी 
हम्रो मन सचो च
ढनी मन्छे हरुको धनि
सब्द जहिले तिछच
सङ्हर्स गरम 
सधै अघी बदम्
समु औछु दुख कस्त
डुख सङै लदम्
गरिबिले पिचदियेनी 
हम्रो मन सचो च
ढनी मन्छे हरुको धनि
सब्द जहिले तिछच
सङ्हर्स गरम 
सधै अघी बदम्
समु औछु दुख कस्त
डुख सङै लदम्

बच्न गर्हो भैसक्यो यो
ठौमा हेपिद
डुख र पिदा ले 
मेरो धद सेकिद
हेपिने क्रम म अज यो
केतो स्लिम्शेद्दु भ
कहिले कोथमा बास त
कहिले सदक को पेती म
बल्ल दिदैन यार अफ्नै मन्चेले 
बतो म भेतिद
हस्न परिरछ अज अफ्नै
गर्दन रेतिद
डुनिय अयेर मेरो 
टौको म तेकिद
डुख लग्छ अज मेरो
हक अधिकर नै मेतिद
डुख सङै लद्द लद्दै अज
मा भाई सके पुरा रोगि
बिहना बेल्क भरी बोकि
बसी रोती मरी तोकि
ट्ब ले छोको छ मलै
लग्न थलेको छ लहरे खिकि
खोकी मत्र लगेत हुन्थ्यो नि
भोको छ १०८ को जोरो
एउत हात म नङ्लो बोकि
अर्को हात म च्यतेको बोर
छोरो कस्तो चस भनेर
सोध्छ अलै बौले
खना लौन रम्रो दिदैन
ट्यो मुला सहु ले
चद्यो सथी अज गदी 
भैसकेछ लौरे
अफु चही भरी बोक्ने
भोको छु म दौरे
हौदे को ताल म 
छु म बेहल्म
भोली क हुने हो मर्चु
क्यरे म अकल म
सम्हल्न सक्दिना जब
लग्छ मलै पिर्
डुनियको अगदी 
झुकौनु पर्ने शिर्
पिरै पिर ले अज खैसक्यो
मेरो अध शरिर्
ढनी मन्छे हरु अझै
ढेरै बन्दैछ अ्इर्
टरा गरिबी ले पिचदियेको 
हु म समिर्
यो । । ।
 

गरिबिले पिचदियेनी 
हम्रो मन सचो च
ढनी मन्छे हरुको धनि
सब्द जहिले तिछच
सङ्हर्स गरम 
सधै अघी बदम्
समु औछु दुख कस्त
डुख सङै लदम्
गरिबिले पिचदियेनी 
हम्रो मन सचो च
ढनी मन्छे हरुको धनि
सब्द जहिले तिछच
सङ्हर्स गरम 
सधै अघी बदम्
समु औछु दुख कस्त
डुख सङै लदम

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


Garib ko choro hu ma
Gari b ho mero naau
Jyanlai bokni gari ghar 
Chalaune mero bau
Nau dada pari cha 
Mero tyo purano gaau
Tesaile bhandaichu sathi
Asli bektitwa samau
Bau jhane ra chora herne
Kathmandu yo thau ma
Gath ra thath chaido raicha
Chalyo thau ma
Yesto swartha hudana thyo
Hamro swachha gau ma
Nun chharkine manche matra
Bhetchu man ko ghau ma
Tara koi pani audaina yaha
Gun lagauna
Chahanchu ma sada asli 
Niyat samauna
Mutu bhari byath lukai
Sakdina ramauna
Sakchu ma aja tito mitho
Sab chapauna
Sadhai yesto hela kina
Sadhai yesto jhela
Melapaat chadbaad aune
Bhaisakyo bela
Abela bhaisakyo ghar auna
Paudina Aama
Kaam garnu parcha yaha
Taato taato gham ma


Garibile pichadiyeni 
Hamro man sacho cha
Dhani manche haruko dhani
Sabda jahile tichhacha
Sangharsa garam 
Sadhai aghi badam
Samu auchu dukha kasta
Dukha sangai ladam

Garibile pichadiyeni 
Hamro man sacho cha
Dhani manche haruko dhani
Sabda jahile tichhacha
Sangharsa garam 
Sadhai aghi badam
Samu auchu dukha kasta
Dukha sangai ladam

Hyaa jahile shram sosan
Ramro chaina palan posan
Chayena jindagi ma rochan
Man bhasakyo pradushan
Kaam garera farkinchu beluka
Kotha ma galera
Sochne garchu tyo bhachina lagya
Khaat ma dhalera
Jalera basirachu dukha 
Ra kasta ko aago ma 
Hidnu parriracha chudina 
Lageko dhago ma
Bato ma basera khasera
Galera nai thakera
Jana chahanna ma yo 
Thau bata bhagera
Kahile kahi ta lagcha yesto
Khana jau kya ho magera
Tara je sukau his
Kura bujhnu parcha maile
Meor dukha ko gunaso
Sunidinos hai sabaile
Lyayo hola pallo ghare
Saila le ni khasi
Khayo hola ek jhola
Masu pidi ma basi
Hasi hasi thapasi marcha
Chimek mero gharko dukh aheri
Aakha bhani aashu lukaune
Budhi Aama meri
Yesto dukha aune chaina
Aama ma bhandaichu feri


Garibile pichadiyeni 
Hamro man sacho cha
Dhani manche haruko dhani
Sabda jahile tichhacha
Sangharsa garam 
Sadhai aghi badam
Samu auchu dukha kasta
Dukha sangai ladam
Garibile pichadiyeni 
Hamro man sacho cha
Dhani manche haruko dhani
Sabda jahile tichhacha
Sangharsa garam 
Sadhai aghi badam
Samu auchu dukha kasta
Dukha sangai ladam

Bachna garho bhaisakyo yo
Thauma hepida
Dukha ra pida le 
Mero dhad sekida
Hepine kram ma aja yo
Keto slimsheddu bha
Kahile kothama baas ta
Kahile sadak ko peti ma
Ball didaina yaar afnai manchele 
Bato ma bhetida
HAsna pariracha aja afnai
Gardan retida
Duniya ayera mero 
Tauko ma tekida
Dukha lagcha aja mero
Hak adhikar nai metida
Dukha sangai ladda laddai aja
Ma bhai sake pura rogi
Bihana belka bhari boki
Basi roti mari toki
TB le chhoko cha malai
Lagna thaleko cha lahare khiki
Khoki matra lageta hunthyo ni
Bhoko cha 108 ko joro
Euta haat ma nanglo boki
Arko haat ma chyateko bora
Chhoro kasto chas bhanera
Sodhcha alai Baule
Khana launa ramro didaina
Tyo mula sahu le
Chadyo sathi aja gadi 
Bhaisakecha laure
Afu chahi bhari bokne
Bhoko chu ma daure
Haude ko taal ma 
Chu ma behalma
Bholi k hune ho marchu
Kyare ma akal ma
Samhalna sakdina jaba
Lagcha malai pir
Duniyako agadi 
Jhukaunu parne shir
Pirai pir le aja khaisakyo
Mero adha sharir
Dhani manche haru ajhai
Dherai bandaicha amir
Tara garibi le pichadiyeko 
Hu ma Samir
Yo...


Garibile pichadiyeni 
Hamro man sacho cha
Dhani manche haruko dhani
Sabda jahile tichhacha
Sangharsa garam 
Sadhai aghi badam
Samu auchu dukha kasta
Dukha sangai ladam
Garibile pichadiyeni 
Hamro man sacho cha
Dhani manche haruko dhani
Sabda jahile tichhacha
Sangharsa garam 
Sadhai aghi badam
Samu auchu dukha kasta
Dukha sangai ladam