biti jaane jiwan ko/बिती जाने जिवन को by Samir Hamal

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

बिती जाने जिवन को 
छैन भरोसा
भोली याहा के हुन्छ
कस्लाई के थाहा
बिती जाने जिवन को 
छैन भरोसा
भोली याहा के हुन्छ
कस्लाई के थाहा
आज भन्दा भोली भन्दाअ जाला उमेर
टाडिन्छौ तिमी मेरो 
माया देखेर
मायालु अङ्गाली देउ
जुनली त्यो रातैमा
मायालु
अङ्गाली देउ जु नेलि
त्यो रातैमा
बितिजाने जिवनको 
छैन भरोसा
भोली याहा के हुन्छ
कस्लाई के थाहा
बितिजाने जिवनको 
छैन भरोसा
भोली याहा के हुन्छ
कस्लाई के थाहा

आफ्नो हैनउ भनेनौ
तिमीले पराइ हात छोडिनौ
आफ्नो हैनउ भनेनौ
तिमीले पराइ हात छोडिनौ
तिमीले मायाको अर्थ बुजेनौ
बिती जाने जिवनको छैन भरोसा
भोली याहा के हुन्छ कस्लाई के था हा
बिती जाने जिवनको छैन भरोसा
भोली याहा के हुन्छ कस्लाई के था हा
आज भन्दाअ भोली भन्दाअ
जाला उमेर
टाडिन्छु किन तिमी मेरो माया देखेर 
मायालु अङ्गाली देउ
जुनली त्यो रातैमा
मायालु अङ्गाली देउ
जुनली त्यो रातैमा

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

biti jaane jiwan ko 
chhaina bharosaa
bholi yaahaa ke hunchha
kaslaai ke thaahaa
biti jaane jiwan ko 
chhaina bharosaa
bholi yaahaa ke hunchha
kaslaai ke thaahaa
aaja bhanda bholi bhandaa jaalaa umera
TaaDinchhau timi mero 
maayaa dekhera
maayaalu anggaali deu
juneli tyo raataimaa
maayaalu
anggaali deu ju neli
tyo raataimaa
bitijaane jiwanako 
chaina bharosaa
bholi yaahaa ke hunchha
kaslaai ke thaahaa
bitijaane jiwanako 
chaina bharosaa
bholi yaahaa ke hunchha
kaslaai ke thaahaa

aafno hainau bhanenau
timile paraai haat chhoDinau
aafno hainau bhanenau
timile paraai haat chhoDinau
timile maayaako artha bujenau
biti jaane jiwanako chhaina bharosaa
bholi yaahaa ke hunchha kaslaai ke thaa haa
biti jaane jiwanako chhaina bharosaa
bholi yaahaa ke hunchha kaslaai ke thaa haa
aaja bhandaa bholi bhandaa
jaalaa umera
TaaDinchhu kina timi mero maayaa dekhera 
maayaalu anggaali deu
juneli tyo raataimaa
maayaalu anggaali deu
juneli tyo raataimaa