tyo jh ri ra ba taasamaa/त्यो झ रि र ब तासमा by Nabin Karki

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

हाम्रो माया रुजेको हुन्छ
त्यो झ रि र ब तासमा
हाम्रो माया रुजेको हुन्छ
दुई मुटुको 
दोरी बनी 
दुई मुटुको 
दोरी बनि
री द एले बुजेको हुछ
री द एले बुजेको हुछ

कसैले तिम्रो मन्
दुखाउदा खेरि
यो मेरो मुटु रोहेको हुन्छ
कसैले तिम्रो मन्
दुखाउदा खेरि
यो मेरो मुटु रोहेको हुन्छ
दुइ मुटुको दोरी पनि
दुइ मुटुको दोरी पनि
री द एले बुजेको हुन्छ
री द एले बुजेको हुन्छ

मायालु नजर्
मैतिर पर्दा
सन्सारै मैले भुलेको हुन्छु
मायालु नजर्
मैतिर पर्दा
सन्सारै मैले भुलेको हुन्छु
दुइ मुटुको दोरी पनि
दुइ मुटुको दोरी पनि
री द एले बुजेको हुन्छ
री द एले बुजेको हुन्छ

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

tyo jh ri ra ba taasamaa
haamro maayaa rujeko hunchha
tyo jh ri ra ba taasamaa
haamro maayaa rujeko hunchha
duii muTuko 
dori bani 
duii muTuko 
dori bani
ri da yele bujeko huchha
ri da yele bujeko huchha

kasaile timro man
dukhaaudaa kheri
yo mero muTu roheko hunchha
kasaile timro man
dukhaaudaa kheri
yo mero muTu roheko hunchha
dui muTuko dori pani
dui muTuko dori pani
ri da yele bujeko hunchha
ri da yele bujeko hunchha

maayaalu najar
maitira pardaa
sansaarai maile bhuleko hunchhu
maayaalu najar
maitira pardaa
sansaarai maile bhuleko hunchhu
dui muTuko dori pani
dui muTuko dori pani
ri da yele bujeko hunchha
ri da yele bujeko hunchha