malaai bolaaunu perdaina padero maa/मलाई बोलौनु पेर्दैन पदेरो मा by Kunti Moktan

132 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

मलाई बोलौनु पेर्दैन पदेरो मा
मलाई पार्कहन पेर्दैन दोबातो मा
मा त बसेकी छु
मा त बसेकी छु तिम्रै मुतु मा
मलाई बोलौनु पेर्दैन पदेरो मा
मलाई पार्कहन पेर्दैन दोबातो मा

verse


मलाई पेर्दैन कोसेली दिनयाँह हो
मलाई पेर्दैन सुनौन भकयहाँ 
मलाई पेर्दैन कोसेली दिनयाँह हो
मलाई पेर्दैन सुनौन भकयहाँ 
मता पएकी छु मता पएकी छु तिम्रै 
आखा मा
मलाई बोलौनु पेर्दैन पदेरो मा
मलाई पार्कहन पेर्दैन दोबातो मा

verse

मलाई पेर्दैन देखाउन माया ह
मलाई पेर्दैन नजर्ले गोचनयाँ या हा
मलाई पेर्दैन देखाउन माया ह
मलाई पेर्दैन नजर्ले गोचनयाँ या हा
मता जनेकी छु एऔत जनेकी छु मैले
आफु याहा
मलाई बोलौ नु पेर्दैन पदेरो म
मलाई पेर्कनु पेर्दैन दोबाटो मा
मता बसेकी छु मता बसेको छु
तिम्रै मुतु मा
मलाई बोलौनु पेर्दैन पदेरोमा
मलाई पेर्खानु पेर्दैन दोबातोमा

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

malaai bolaaunu perdaina padero maa
malaai parkhana perdaina dobaato maa
ma ta baseki chhu
ma ta baseki chhu timrai mutu maa
malai bolaunu perdaina padero maa
malai parkhana perdaina dobaato maa

verse


malai perdaina koseli dinayaha ho
malai perdaina sunauna bhakayaha 
malai perdaina koseli dinayaha ho
malai perdaina sunauna bhakayaha 
mata payeki chhu mata payeki chhu timrai 
aakhaa maa
malai bolaunu perdaina padero maa
malai parkhana perdaina dobaato maa

verse

malai perdaina dekhauna maayaa ha
malai perdaina najarle gochanaya yaa haa
malai perdaina dekhauna maayaa ha
malai perdaina najarle gochanaya yaa haa
mata janeki chhu eauta janeki chhu maile
aafu yaahaa
malai bolau nu perdaina padero ma
malai perkanu perdaina dobato maa
mata baseki chhu mata baseko chhu
timrai mutu maa
malai bolaunu perdaina paderomaa
malai perkhanu perdaina dobaatomaa