Bistarai Chhayo Aakhama Adhyaro by Karna Das

2,411 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Bistarai Chhayo Aakhama Adhyaro Awaz Madhuro

Sustari Saas Hudai Thiyo Phitalo

Aashuko Oiro Aashuko Oiro

Bistarai Chhayo Aakhama Adhyaro Awaz Madhuro

© hamrochords.com

Verse:

Lina Malai Kohi Aai Rahechha Saas Bilai Rahechha

Lina Malai Kohi Aai Rahechha Saas Bilai Rahechha

Sadhai Sadhai Ko Lagi Arkai Lok Ma Bolai Rahechha

Kaha Jadai Chhu Ko Sanga Jadai Chhu

Sambandha Kasto Gahiro

Kaha Jadai Chhu Ko Sanga Jadai Chhu

Sambandha Kasto Gahiro

Bistarai Chhayo Aakhama Adhyaro Awaz Madhuro

 

Verse:

Chichyauna Maan Bhai Rahechha Boli Bilai Rahechha

Chichyauna Maan Bhai Rahechha Boli Bilai Rahechha

Pal Pal Yo Kshan Haru Yahi Kahi Harai Rahechha

Kaha Pugdai Chhu Ko Sanga Bhetdai Chhu

Dhumma Chha Kuhiro

Kaha Pugdai Chhu Ko Sanga Bhetdai Chhu

Dhumma Chha Kuhiro

© hamrochords.com

Bistarai Chhayo Aakhama Adhyaro Awaz Madhuro

Bistarai Chhayo Aakhama Adhyaro Awaz Madhuro

Sustari Saas Hudai Thiyo Phitalo

Sustari Saas Hudai Thiyo Phitalo

Aashuko Oiro Aashuko Oiro

Bistarai Chhayo Aakhama Adhyaro Awaz Madhuro


© hamrochords.com