Sapana Bhulai Sara by Yogesh Vaidhya

1,996 views


English Content

Rhythm : 4/4

Root Chord : B

 Download PDF

Intro:- |B|%|F#|%|F#|B|B|%|

Song:- |B|G#m|B|C#m|
|B|%|G#m|B|%|G#m|

Sapana bhulai sara aashu piyera jau
Mandirma cha timrai tasbir liyera jau
Sapana bhulai sara

Inter:- |B|G#m|F#|B|%|B|%|B|

Verse:-||:B|%|B|G#m:||B|F#|C#|B|
|B|G#m|B|C#m|B|%|G#m|B|B|G#m|

Verse:1

(Janam janam nakhulne aakha diyera jau) x2
Eksur basuri ko binti sunera jau
Sapana bhulai sara aashu piyera jau
Mandirma cha timrai tasbir liyera jau
Sapana bhulai sara

Inter:-|B|C#mG#m|B|%|BE|B|

Verse:2 ||:B|%|B|G#m:||B|F#|C#|B|
|B|G#m|B|C#m|B|%|G#m|B|B|G#m|

(Chan premka nishana dilma metai jau) x2
Eklasko chitama batti nibhai jau 
Sapana bhulai sara aashu piyera jau
Mandirma cha timrai tasbir liyera jau
Sapana