jaba dekhe timilaai/जब देखे तिमीलाई by Yogesh Rana

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

जब देखे तिमीलाई
जब भेटे तिमीलाई
यो मन को कुनामा
समेटे तिमीलाई
जब देखे तिमीलाई
जब भेटे तिमीलाई
यो मन को कुनामा
समेटे तिमीलाई
किनकी मेरी सानी मन परो
माया को खानी मन परो
मुसुका हास्दै
भुतुकै पार्ने 
तिम्रो त्यो बानि
मन परो
मुटु नै मेरो
चसकै पार्ने
तिम्रो जवानी मन परो

बारुली कम्मर तिम्रो
नाग्बेली चाल्
हो हो हो
बारुली कम्मर तिम्रो
नाग्बेली चाल्
पिपल पाते ओठो तिम्रो
झ नै ब बाल्
पिपल पाते ओठो तिम्रो
झ नै ब बाल्
जब देखे तिमीलाई
जब भेटे तिमीलाई
यो मन को कुनामा
समेटे तिमीलाई
किनकी मेरी सानी मन परो
माया कि खानी मन परो
मुसुकै हास्दै
भुतुकै पार्ने 
तिम्रो त्यो बानी मन परो
मुटुनै मेरो
चसकै पार्ने तिम्रो 
त्यो जवानी मन परो
 
लहराउने केस तिम्रो 
झार्ना झ रे सारी
हो हो हो हो
लहराउने केस तिम्रो 
झार्ना झ रे सारी
उडी रहने च रि हौकि
कुन सोर्ग को परि
उडी रहने च रि हौकि
कुन सोर्ग को परि
जब देखे तिमीलाई
जब भेटे तिमीलाई
यो मन को कुनामा
समेटे तिमीलाई

किनकी मेरी सानी मन परो
मायाकी खानी मन परो
मुसुकै हास्दै 
भुतुकै पार्ने
तिम्रो त्यो बानी मन परो
मुटुनै मेरो चसकै पार्ने
तिम्रो जवानी मन परो

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

jaba dekhe timilaai
jaba bheTe timilaai
yo man ko kunaamaa
sameTe timilaai
jaba dekhe timilaai
jaba bheTe timilaai
yo man ko kunaamaa
sameTe timilaai
kinaki meri saani man paro
maayaa ko khaani man paro
musuka haasdai
bhutukai paarne 
timro tyo baani
man paro
muTu nai mero
chasakai paarne
timro jawaani man paro

baaruli kammar timro
naagbeli chaal
ho ho ho
baaruli kammar timro
naagbeli chaal
pipal paate oTho timro
jh nai ba baal
pipal paate oTho timro
jh nai ba baal
jaba dekhe timilaai
jaba bheTe timilaai
yo man ko kunaamaa
sameTe timilaai
kinaki meri saani man paro
maayaa ki khaani man paro
musukai haasdai
bhutukai paarne 
timro tyo baani man paro
muTunai mero
chasakai paarne timro 
tyo jawaani man paro
 
laharaaune kes timro 
jharnaa jh re sari
ho ho ho ho
laharaaune kes timro 
jharnaa jh re sari
uDi rahane Cha ri hauki
kun sorga ko pari
uDi rahane Cha ri hauki
kun sorga ko pari
jaba dekhe timilaai
jaba bheTe timilaai
yo man ko kunaamaa
sameTe timilaai

kinaki meri saani man paro
maayaaki khaani man paro
musukai haasdai 
bhutukai paarne
timro tyo baani man paro
muTunai mero Chasakai paarne
timro jawaani man paro