Meri Ama Jato Pidichhan Jato by Udaya & Manila Sotang

1,066 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

F......................................F.........Dm

Meri Ama Jato Pidichhan Jato Bhitra Rahar Pidhchhin

Dm..........F........Dm......F..............

Yasaigari Jindagima palapala Khusi Podhchhin

F.................................F..........Dm

Meri Ama Dhikhi Kutchhin Okhalma Sapana Kutchhin

Dm...........F...........Dm..............F

yasai Gari Jindagika Sukomal bais Kutchhin


Verse:1

F...........Dm............G...............F

Samasyako Tira Chhaina Jati Khola Tare Pani

Bb.................Cm................F.......

Mucti Chhaina Kahi Katai Sayau palta Mare Pani

F.......................................F......Dm

Meri Ama Damlo Batchhin Poyasanga Bhawana Batchhin

Dm...........F......C7............Dm..........F

Yasaigari Jindagika O Ho Sukomal Bais Kutchhin


Verse:2

F...................Dm.........G.........F

Jati Gadyo Utsahalai Kada Bhai Tikharinchha

F............Dm................G..........F

Jati Godyo Utsahalai Kada Bhai Tikharinchha

Bb.....................C7......................F

Niyatima Asu Phuldachha Bharosa Nai Pakhalinchha

F.....................................F............Dm

Meri Ama Dalla Phorchhin Dallasangai Bhagya Phorchhin

Dm..........F....C7....Dm......F.............

Yasaigari Jindagika pala-Pala Khusi Pidhchhin

F........................................F......Dm

Meri Ama,jato Pidhchhin JatoBhitra rahar pidhchhan

Dm...........F......C7.......Dm...........F

Yasaigari Jindagika Pal Pal Khusi Pidhchhin

Dm.......F....C7.......Dm................F

Yasai Gari Jindagika Sukomal Bais Kutchhin

Dm............F........C7.......Dm...........F

Yasai Gari Jindagika Pala Pala Khusi Pidhchhin

Dm...........F.........C7....Dm...........F

Yasai Gari Jindagika Sukomal Bais Podhchhin


© hamrochords.com