timro aafno banne mai huni/तिम्रो आफ्नो बन्ने मै हुनि by Saroj Lama

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

तिम्रो आफ्नो बन्ने मै हुनि
बन्ने मै हुनि
भेट्न मन लाज्ञा छ बैगुनि
छोडेमा लाग्ला पाप्
पनेपामा आउ कान्छी भेट्न लाई
धौदिन रामे छाप्
बन्ने मै हुनि
बन्ने मै हुनि
भेट्न मन लाज्ञा छ बैगुनि
छोडेमा लाग्ला पाप्
पनेपामा आउ कान्छी भेट्न लाई
धौदिन रामे छाप्
पनेपामा आउ कान्छी भेट्न लाई
धौदिन रामे छाप्

तिम्रो याद र सम्ज ना दिन्दिन
सम्ज ना दिन्दिन
पनेपामा म आउन पाउदिन
छोडे मा लाग्ला पाप्
पनेपामा म आउन पाउदिन
आउ कान्छा रामेछाप्
सम्ज ना दिन्दिन
सम्ज ना दिन्दिन
पनेपामा म आउन पाउदिन
छोडे मा लाग्ला पाप्
पनेपामा म आउन पाउदिन
आउ कान्छा रामेछाप्
पनेपामा म आउन पाउदिन
आउ कान्छा रामेछाप्

सानु तिम्लाई लाईजान्छु घर
लाईजान्छु घर
ल लित पुरे थिटो केटो को भर पर
चोडे मा लाग्ला पाप्
पनेपामा आउ कान्छी भेट्नलाई
धौदिन रामेछप्
ल इजान्छु गर
ल इजान्छु गर
ल लित्पुरे थिटो को भर पर
छोडे मा लाग्ला पाप्
पनेपामा आउ कान्छी भेट्नलाई
धौदिन रामेछप्
पनेपामा आउ कान्छी भेट्नलाई
धौदिन रामेछप्

जुन राम्री छ उहि सँग भुल्ने को
उही सँग भुल्ने को
के भर पर्नु
दस तिर डुल्ने को
छोडेमा लाग्ला पाप्
पनेपामा म आउन पाउदिन
आउ कान्छ रामेछप्
उही सँग भुल्ने को
उही सँग भुल्ने को
के भरा पर्नु दस तिर
दुल्ने को
छोडेमा लाग्ला पाप्
पनेपामा म आउन पाउदिन
आउ कान्छ रामेछप
पनेपामा म आउन पाउदिन
आउ कान्छ रामेछप

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

timro aafno banne mai huni
banne mai huni
bhetna mana laagyaa chha baiguni
chhoDemaa laaglaa paap
panepaamaa aau kaanchhi bheTna laai
dhaudina raame chhaap
banne mai huni
banne mai huni
bhetna mana laagyaa chha baiguni
chhoDemaa laaglaa paap
panepaamaa aau kaanchhi bheTna laai
dhaudina raame chhaap
panepaamaa aau kaanchhi bheTna laai
dhaudina raame chhaap

timro yaad ra samja naa dindina
samja naa dindina
panepaamaa ma aauna paaudina
chhoDe maa laaglaa paap
panepaamaa ma aauna paaudina
aau kaanchhaa raamechhaap
samja naa dindina
samja naa dindina
panepaamaa ma aauna paaudina
chhoDe maa laaglaa paap
panepaamaa ma aauna paaudina
aau kaanchhaa raamechhaap
panepaamaa ma aauna paaudina
aau kaanchhaa raamechhaap

saanu timlaai laijaanchhu ghara
laijaanchhu ghara
la lit pure thiTo keTo ko bhar para
choDe maa laaglaa paap
panepaamaa aau kaanchhi bhetnalaai
dhaudina raamechhap
l ijaanchhu gara
l ijaanchhu gara
La litpure thiTo ko bhar para
chhoDe maa laaglaa paap
panepaamaa aau kaanchhi bhetnalaai
dhaudina raamechhap
panepaamaa aau kaanchhi bhetnalaai
dhaudina raamechhap

jun raamri chha uhi sanga bhulne ko
uhi sanga bhulne ko
ke bhara parnu
das tira Dulne ko
ChhoDemaa laaglaa paap
panepaamaa ma aauna paaudina
aau kaanchha raamechhap
uhi sanga bhulne ko
uhi sanga bhulne ko
ke bhara parnu das tira
dulne ko
chhoDema laaglaa paap
panepaamaa ma aauna paaudina
aau kaanchha raamechhap
panepaamaa ma aauna paaudina
aau kaanchha raamechhap