baaluwaakaa mahal haru / बालुवाका महल हरु by Sarita Prajapati

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

बालुवाका महल हरु 
डाली देउ हगमन्
बालुवाका महल हरु 
डाली देउ हगमन्
मान्छे भित्र
मानौता
मान्छे भित्र
मानौता
हाली देउ भ गवान्
हाली देउ भ गवान्
बालुवा का महल हरु
धारी देउ न गगन्

मुटु रहित मान्छे हरु
रितो घर बाजो खेत 
हो 
मुटु रहित मान्छे हरु
रितो घर बाजो खेत
मुटु रहेनी मान्छे हरु
रितो घर बाजो खेत

हरा भरा 
पार्न हर्को माली दुन न गगन्
हरा भरा पर्न हर्को
माली देउन गगन्
मान्छे भित्र मनाता 
मान्छे भित्र मानौता
हाली देउ भ गवान्
हाली देउ गगन्

धन को बाटो
मन सम्म
मन को बाटो
कर्मा सम्म
धन को बाटो 
मन सम्म
मन को बाटो
कर्मा सम्म
धन को बाटो
मन सम्म
मन को बाटो 
कर्मा सम्म

एउटाा एस्तो 
रिता पनि थाली देउन गगन्
एउटा एस्तो
रिता पनि थाली देउन गगन्
मान्छे भित्र मानौता
मान्छे भित्र मानौता
हाली देउ भ गवान्
हाली देउ न गगन

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

baaluwaakaa mahal haru 
Daali deu hagaman
baaluwaakaa mahal haru 
Daali deu hagaman
maanche bhitra
maanautaa
maanchhe bhitra
maanautaa
haali deu bha gawaan
haali deu bha gawaan
baaluwaa kaa mahal haru
dhaari deu na gagan

muTu rahit maanchhe haru
rito ghar baajo kheta 
ho 
muTU rahit maanchhe haru
rito ghar baajo kheta
muTu raheni maanchhe haru
rito ghar baajo kheta

haraa bharaa 
paarna harko maali dun na gagan
haraa bharaa parna harko
maali deuna gagan
maanchhe bhitra manata 
maanchhe bhitra maanautaa
haali deu bha gawaan
haali deu gagan

dhan ko baaTo
man samma
man ko baaTo
karma samma
dhan ko baaTo 
man samma
man ko baaTo
karma samma
dhan ko baaTO
man samma
man ko baaTo 
karma samma

eutaa yesto 
rita pani thaali deuna gagan
euta yesto
rita pani thaali deuna gagan
maanchhe bhitra maanautaa
maanchhe bhitra maanautaa
haali deu bha gawaan
haali deu na gagan