timro yaadale/ तिम्रो यादले by Santosh Pragad

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

तिम्रो यादले
मलाई सानु
तिम्रो यादले
मलाई सानु
धेरै नै सताउछ
धेरै नै सताउछ
न पताए आउ हेर 
यि आखामा
न पताए आउ हेर 
यि आखामा
आसु ले बाटऔछ
आसु ले बाटऔछ
तिम्रो यादले सताउछ
तिम्रो यादले सताउछ
तिम्रो तादले मलाई सनौ
धेरै नै सताउछ
धेरै नै सताउछ

काहा छेउ के गर्दै को सँग छेउ
खाएउ कि खाएनौ
हो । । ।
काहा छेउ के गर्दै को सँग छेउ
खाएउ कि खाएनौ
मा सँग छडा 
सुख मै थिएउ
तिहा सुखा पाएउ कि पाएनौ
मलाई एही पिर्ले सताउछ
तिम्रो यादले तिम्रो यादले 
तिम्रो यादले सताउछ
न पताए आउ हेर यि आखामा
आसु ले बाटऔछ
आसु ले बाटऔछ
तिम्रो यादले सताउछ 
तिर्मो यादले सताउछ

जाहा भएनी तिमीलाई मैले 
याहा सम्जी राखेको हुन्छु
हो । ।
जाहा भएनी तिमीलाई मैले 
याहा सम्जी राखेको हुन्छु
एक्क दिन भेट
हुने आस मा
मन्मा माया साटेको छु
मलाई धेरै धेरै आस लियाउनु छ
तिम्रो यादले तिम्रो यादले तिम्रो यादले
सताउछ
नपताए आउ हेर 
यि आखामा
आसुले बाटऔछ
आसुले बाटऔछ
तिम्रो यादले सताउछ सानु
यादले सताउछ

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

timro yaadale
malaai saanu
timro yaadale
malaai saanu
dherai nai sataauchha
dherai nai sataauchha
na pataaye aau hera 
yi aakhaamaa
na pataaye aau hera 
yi aakhaamaa
aasu le bataauchha
aasu le bataauchha
timro yaadale sataauchha
timro yaadale sataauchha
timro taadale malaai sanau
dherai nai sataauchha
dherai nai sataauchha

kaahaa chheu ke gardai ko sanga chheu
khaayeu ki khaayenau
ho...
kaahaa chheu ke gardai ko sanga chheu
khaayeu ki khaayenau
ma sanga chhaDaa 
sukha mai thiyeu
tihaa sukhaa paayeu ki paayenau
malaai yehi pirle sataauchha
timro yaadale timro yaadale 
timro yaadale sataauchha
na pataaye aau hera yi aakhaamaa
aasu le bataauchha
aasu le bataauchha
timro yaadale sataauchha 
tirmo yaadale sataauchha

jaahaa bhayeni timilaai maile 
yaahaa samji raakheko hunchhu
ho ..
jaahaa bhayeni timilaai maile 
yaahaa samji raakheko hunchhu
ekka dina bheTa
hune aas maa
manmaa maayaa saaTeko chhu
malaai dherai dherai aas liyaaunu chha
timro yaadale timro yaadale timro yaadale
sataauchha
napataaye aau hera 
yi aakhaamaa
aasule bataauchha
aasule bataauchha
timro yaadale sataauchha saanu
yaadale sataauchha