muTu mero cho ri lagyo/ मुटु मेरो चो रि लग्यो by Sanjeev Shrestha

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

मुटु मेरो चो रि लग्यो
मुटु मेरो चो रि लग्यो
छाती मेरो खाली भो
छाती मेरो खाली भो
छाती मेरो खाली भो
पिडा मलाई दिगएउ
पिडा मलाई दिगएउ
नसा मेरो साथी भो
नसा मेरो साथी भो हे
नसा मेरो साथी भो
नसा मेरो साथी भो
अबा अरुलाई राखु भने
अबा अरुलाई राखु भने
मुटु मेरो काहा पो छ
अब अरुलाई राखु भने
अब अरुलाई राखु भने
मुटु मेरो काहा पो छ

दोका मानिस ले दिन्छन्
नसा के देला
दिए पनि अन्त्य मा 
मित्रु नै देला
दोका मानिस ले दिन्छन्
नसा ले के देला
दिए पनि अन्त्य मा
मित्रु नै देला
म) तेही मित्रु लाई पर खि रहेछु
म) तेही मित्रु लाई पर खि रहेछु
तिम्ले बेधनामा
तद्पी रहेछु
अब अरुलाई राखु भने
अब अरुलाई राखु भने
मुटु मेरो का पो छ
मुटु मेरो चो रि लाग्यो
मुटु मेरो चो ति लाग्यो
चाती मेरो खाली भो 
चाती मेरो खाली भो
चाती मेरो खाली भो
चाती मेरो खाली भो
चाती मेरो खाली भो हे 
चाती मेरो खाली भो
चाती मेरो खाली भो

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

muTu mero cho ri lagyo
muTu mero cho ri lagyo
chhaati mero khaali bho
chhaati mero khaali bho
chhaati mero khaali bho
piDaa malaai digayeu
piDaa malaai digayeu
nasaa mero saathi bho
nasaa mero saathi bho he
nasaa mero saathi bho
nasaa mero saathi bho
aba arulaai raakhu bhane
aba arulaai raakhu bhane
muTu mero kaahaa po chha
aba arulaai raakhu bhane
aba arulaai raakhu bhane
muTu mero kaahaa po chha

dokaa maanis le dinchhan
nasaa ke delaa
diye pani antya maa 
mitru nai delaa
dokaa maanis le dinchhan
nasaa le ke delaa
diye pani antya maa
mitru nai delaa
ma tehi mitru laai par khi rahechhu
ma tehi mitru laai par khi rahechhu
timle bedhanaamaa
tadpi rahechhu
aba arulaai raakhu bhane
aba arulaai raakhu bhane
muTu mero kaa po chha
muTu mero cho ri lagyo
muTu mero cho ti lagyo
chaati mero khaali bho 
chaati mero khaali bho
chaati mero khaali bho
chaati mero khaali bho
chaati mero khaali bho he 
chaati mero khaali bho
chaati mero khaali bho