japa tapa dhyan gara/जप तप ध्यान गर by Nirakar Nirmala

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

जप तप ध्यान गर
शिवको
जप तप ध्यान गर
शिवको 
आखिर केहि छैन कसैको
आखिर केहि छैन कसैको
जप तप ध्यान गर
शिवको

आत्मिय बन्दु
भन्दा उनै हुन्
हित हित सज्ने
मित्र उनै हुन्
जप तप ध्यान गर
शिवको
जप तप ध्यान गर
शिवको

शिवा माया ले
ढाकी दिना ले
शिवा माया ले 
ढाकी दिना ले
आफै आफ्ना
देख्छौ बेर्थ
आफै आफ्ना 
देख्छौ बेर्थ
जप तप ध्यान गर
शिवको
जप तप ध्यान गर
शिवको
आखिर छैन के हि कसैको
आखिर छैन के हि कसैको
जप तप ध्यान गर
शिवको

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

japa tapa dhyan gara
shivako
japa tapa dhyan gara
shivako 
aakhir kehi chhaina kasaiko
aakhir kehi chhaina kasaiko
japa tapa dhyan gara
shivako

aatmiya bandu
bhanda unai hun
hit hit sajne
mitra unai hun
japa tapa dhyan gara
shivako
japa tapa dhyan gara
shivako

shiva maayaa le
Dhaaki dinaa le
shiva maayaa le 
Dhaaki dinaa le
aafai aafnaa
dekhchhau bertha
aafai aafnaa 
dekhchhau bertha
japa tapa dhyan gara
shivako
japa tapa dhyan gara
shivako
aakhir chaina ke hi kasaiko
aakhir chaina ke hi kasaiko
japa tapa dhyan gara
shivako