muTu bhitra baseko/मुटु भित्र बसेको by Mandip Basnet

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

मुटु भित्र बसेको
मान्छे तिमी
मेरो दिल्मा बसेको मान्छे तिमी
भुल्न काहा सक्छु र
भुल्न काहा सक्छु र
धेरै माया गरेको मान्छे तिमी
धेरिअ माया गरेको मान्छे तिमी
छोड्न काहा सक्छु र
छोड्न काहा सक्छु र
मुटु भित्र बसेको मान्छे तिमी
मेरो दिल्मा बसेको मान्छे तिमी

भुल्न काहा सक्छु र
छोड्न काहा सक्छु र
भन्छौ तिमी छोडी जाउ
भन्छौ तिमी छोडी जाउ
नाता सबै तोडी जाउ
छैन कही कतै
तिमी बाएक मेरो जाने ठाउ
मेरो जाने ठाउ
सम्झनाअ मा बसेको मान्छे तिमी
मेरो दिल्मा बसेको मान्छे तिमी
भुल्न काहा सक्छु र
छोड्न काहा सक्छु र

मन्को कुरा भुझी देउ
मन्को कुरा भुझी देउ
जिवन सबै लेखी देउ
मुटु टुक्र पारेर जाहु काहा
तिमीनेइ भ नि देउ
तिमीनेइ भ नि देउ

आखा भित्र बसेको मान्छे तिमी
मेरो दिल्मा बसेको मान्छे तिमी
भुल्न काहा सक्छु र
भुल्न काहा सक्छु र
धेरै माया गरेको मान्छे तिमी
धेरै माया गरेको मान्छे तिमी
छोड्न काह सक्छु र
छोड्न काहा सक्छु र

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

muTu bhitra baseko
maanchhe timi
mero dilmaa baseko maanchhe timi
bhulna kaahaa sakchhu ra
bhulna kaahaa sakchhu ra
dherai maayaa gareko maanchhe timi
dheria maayaa gareko maanchhe timi
chhoDna kaahaa sakchhu ra
chhoDna kaahaa sakchhu ra
muTu bhitra baseko maanchhe timi
mero dilmaa baseko maanchhe timi

bhulna kaahaa sakchhu ra
chhoDna kaahaa sakchhu ra
bhanchhau timi chhoDi jaau
bhanchhau timi chhoDi jaau
naataa sabai toDi jaau
chaina kahi katai
timi baayek mero jaane Thaau
mero jaane Thaau
samjanaa maa baseko maanche timi
mero dilmaa baseko maanche timi
bhulna kaahaa sakchhu ra
chhoDna kaahaa sakchhu ra

manko kuraa bhujhi deu
manko kuraa bhujhi deu
jiwan sabai lekhi deu
muTu Tukra paarera jaahu kaahaa
timinei bha ni deu
timinei bha ni deu

aakhaa bhitra baseko maanchhe timi
mero dilmaa baseko maanchhe timi
bhulna kaahaa sakchhu ra
bhulna kaahaa sakchhu ra
dherai maayaa gareko maanchhe timi
dherai maayaa gareko maanchhe timi
chhoDna kaaha sakchhu ra
chhoDna kaahaa sakchhu ra