chaDera Doli/???? ???? by Ganga Gautam Acharya

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

???? ????
???? ????
???? ????
???? ????
????? ???? ??
????? ?? ????
????? ???? ??
????? ?? ????
????? ???? ??
????? ?? ????
?????? ????? ?? ????? ?????
?????? ????? ?? ????? ?????
?????? ????? ?? ????? ?? ????
?????? ???? ?? ????? ?? ????
?????? ????? ?? ????? ?? ????

??? ??? ?? ????? ? ???? ????
??? ??? ?? ????? ? ???? ????
????? ?? ???? ????? ?? ????
????? ?? ???? ????? ?? ????
????? ?? ???? ????? ?? ????

??? ?? ???? ?????? ???
??? ?? ???? ?????? ??? 
?????? ?? ???? ????? ?? ????
?????? ?? ???? ????? ?? ????
?????? ?? ???? ????? ?? ????

?? ?? ??? 
?? ?? ???
?? ?? ??? 
?? ?? ???
??????? ??? ?? ????? ?? ????
??????? ??? ?? ????? ?? ????
??????? ??? ?? ????? ?? ????
?????? ???? ???? ?? ????
?????? ???? ???? ?? ????
? ? ???? ???? ??
????? ?? ????
? ? ???? ???? ?? ????? ?? ????
? ? ???? ???? ?? ????? ?? ????

???? ?? ? ?? ???? ?? ?????
???? ?? ? ?? ???? ?? ?????
???? ? ?????? ????? ?? ????
???? ? ?????? ????? ?? ????
???? ? ?????? ????? ?? ????
?????? ????? ?????? ??????
????? ?? ?????? ????? ?? ????
????? ?? ?????? ????? ?? ????
????? ?? ?????? ????? ?? ????

??? ???? ????? 
???????? ?????
??? ???? ????? 
???????? ?????
????? ?? ????
??????? ????
????? ?? ????
??????? ???

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

chaDera Doli
tarera kholi
chaDera Doli
tarera kholi
chhoDera aaiyo ni
maaiti ko desh
chhoDera aaiyo ni
maaiti ko desh
chhoDera aaiyo ni
maaiti ko desh
samjana charko tai maaiti gharko
samjana charko tai maaiti gharko
tijaimaa dhaaiyo ni maaiti ko desh
tijaimaa aaiyo ni maaiti ko desh
tijaimaa dhaaiyo ni maaiti ko desh

daai bhaai ko jastai na hune karma
daai bhaai ko jastai na hune karma
chhoDna man thiyena maaiti ko desh
chhoDna man thiyena maaiti ko desh
chhoDna man thiyena maaiti ko desh

rahar le bhahena gunaaso chhaina
rahar le bhahena gunaaso chhaina 
saskaar le diyena maaiti ko desh
saskaar le diyena maaiti ko desh
saskaar le diyena maaiti ko desh

jaa gaye pani 
jaa bhaye pani
jaa gaye pani 
jaa bhaye pani
samjanaa aauchha ni maaiti ko desh
samjanaa aauchha ni maaiti ko desh
samjanaa aauchha ni maaiti ko desh
tijaiko belaa bhaiyo hai bhelaa
tijaiko belaa bhaiyo hai bhelaa
jh n maayaa laauchha ni
maaiti ko desh
jh n maayaa laauchha ni maaiti ko desh
jh n maayaa laauchha ni maaiti ko desh

kaile ko Jh ri kaile ko baadal
kaile ko Jh ri kaile ko baadal
kaile ta ghamaailo maaiti ko desh
kaile ta ghamaailo maaiti ko desh
kaile ta ghamaailo maaiti ko desh
dekheni sorga pugeni bidesh
laagchha ni ramaailo maaiti ko desh
laagchha ni ramaailo maaiti ko desh
laagchha ni ramaailo maaiti ko desh

chaaD parwa aauda 
baaDulki laaudaa
chaaD parwa aauda 
baaDulki laaudaa
pugchha man uDera
maaitiko desh
pugchha man uDera
maaitiko desh
pugchha man uDera
maaitiko desh

Related Songs