Jhir Ma Uninu Tyo Auta Kura by Deep Shrestha

2,709 views


English Content

Rhythm : 6/4

Root Chord : G

 Download PDF

Intro:-|G|EmAm|EmG
aug|G||G|%|EmF|EmG|EmF|EmG|

Song:- ||:G|G|CG|C|F|D|G|%:||
|GF|G |

Jhir ma uninu, tyo euta kura
Pir ma uninu tyo, euta kura
Nabhijne aankha kasko cha rah
Tara jharnu najharnu, tyo arkei kura
Jhirma uninu, tyo euta kura

Int:- |G|DC|G|G|CBb|Bb|%|C|GD7|G|

Verse:-|F#G -,G|G|Em|CD7|F#G -,G|G|Em|C|Bb|Am|AmG|G|
|G|%|G|C|CmG|CF|G|G|G|

Maiele kaha bhane rah, pirei pir bho bhanera
Taltal khasda pani, birei bhir bho bhanera
Karayerei janme chup chap marula
Jati sukai chalosh maan ma chura
Jhir ma uninu, tyo euta kura

Int:- |GF|CG|GBm|EmAm|E|A|CD|G|

Verse:-|F#G -, G|G|Em|CD7|F#G -, G|G |Em|C|Bb|Am|AmG|G|
|G|%|G|C|CmG|CF|G|

Bhagya kaha khasera, andakar nai bhayecha
Jhuki jhuki bolda pani, ahankar bhai gayecha
Harayerai gaye chup chap basuli
Jati sulei khelosh maan ma kura

Song:- ||:G|G|CG|C|F|D|G|%:||
|GF|G |

Jhir ma uninu, tyo euta kura
Pir ma uninu tyo, euta kura
Nabhijne aankha kasko cha rah
Tara jharnu najharnu, tyo arkei kura
Jhirma uninu, tyo euta kura