bistarai/बिस्तारै by bikki gurung

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

बिस्तारै
साझ ढल्न देहु
साझलाई ढल्न देहु
बिस्तारै समयलाई याहि
थम्न देहु
समयएलाई थम्न देहु
बिस्तारै 
धर्कन्लाई
बद्न देहु
धर्कन्लाई
बद्न देहु
बिस्तारै
दुरिलाई घटन देहु
दुरिलाई घटन देहु
बिस्तारै
बिस्तारै
बिस्तारै
बिस्तारै
बिस्तारै
बिस्तारै
भन्न माया छ मेरो
आखा भरी आसा भागेलेनै जुराएको
हेर हाम्रो यो भेट
बिस्तारै
बिस्तारै
बिस्तारै
बिस्तारै
बिस्तारै
बिस्तारै
नजिक आउन देहु
नजिक आउन देहु
बिस्तारै
तिम्रो हात थाम्न देहु
तिम्रो हात थाम्न देहु
बिस्तारै सास समाउन देहु
सास समाउन देहु
बिस्तारै तिम्रो ओठ
चुम्न देहु
तिम्रो ओठ 
चुम्न देहु
बिस्तारै
बिस्तारै
बिस्तारै
बिस्तारै
बिस्तारै
बिस्तारै 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

bistarai
saajh Dhalna dehu
saajhalaai Dhalna dehu
bistarai samayalaai yaahi
thamna dehu
samayelaai thamna dehu
bistarai 
dharkanlaai
badna dehu
dharkanlaai
badna dehu
bistarai
durilaai ghatna dehu
durilaai ghatna dehu
bistarai
bistarai
bistarai
bistarai
bistarai
bistarai
bhanna maayaa chha mero
aakhaa bhari aasaa bhaagelenai juraayeko
hera haamro yo bheTa
bistarai
bistarai
bistarai
bistarai
bistarai
bistarai
najik aauna dehu
najik aauna dehu
bistarai
timro haata thaamna dehu
timro haata thaamna dehu
bistarai saasa samaauna dehu
saasa samaauna dehu
bistarai timro oTha
chumna dehu
timro oTha 
chumna dehu
bistarai
bistarai
bistarai
bistarai
bistarai
bistarai