ramaailo saajh/रमाइलो साझ् by Bikash Rai

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

रमाइलो साझ्
सबैको माझा नाचिदेउन
छम्छमि
रमाइलो साझ्
सबैको माझा नाचिदेउन
छम्छमि
बारुली कम्मर्
तीन थाउमाअ भाचि
बारुली कम्मर्
तीन थाउमाअ भाचि
घुमी देउ न फ्यान फ्यानइ
घुमी देउ न फ्यान फ्यानइ
घुमी देउ न फ्यान फ्यानइ
रमाइलो साझ्
सबैको माझा नाचिदेउन
छम्छमि

हे हे हे 

हासी मा खुशी नाची मा देउ न
ताल मा ताल मिलाई 
हासी मा खुशी नाची मा देउ न
ताल मा ताल मिलाई 
बितेको माया
लगाउ है कान्छि
बितेको माया
लगाउ है कान्छि
आखा त्यो जुदाइ
आखा त्यो जुदाइ
आखा त्यो जुदाइ

रमाइलो साझ्
सबैको माझा नाचिदेउन
छम्छमि

हे हे

मै पनि झिल्के हन्द्सोम नै छु नि
तिम्रो हु बि चार
मै पनि झिल्के हन्द्सोम नै छु नि
तिम्रो हु बि चार
तिमी नै बिउटि
मैहुरा जस्ति
तिमी नै बिउटि
मैहुरा जस्ति
लगाइ देउ न पिहार
लगाइ देउ न पिहार 
लगाइ देउ न पिहार
रमाइलो साझ्
सबैको माझा नाचिदेउन
छम्छमि
घुमी देउ न फ्यान फ्यानइ
नाची देउ न छम्छमि

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

ramaailo saajh
sabaiko maajha naachideuna
chhamchhami
ramaailo saajh
sabaiko maajha naachideuna
chhamchhami
baaruli kammar
tin thaaumaa bhaachi
baaruli kammar
tin thaaumaa bhaachi
ghumi deu na fan fani
ghumi deu na fan fani
ghumi deu na fan fani
ramaailo saajh
sabaiko maajha naachideuna
chhamchhami

he he he 

haasi maa khusi naachi maa deu na
taal maa taala milaai 
haasi maa khusi naachi maa deu na
taal maa taala milaai 
biteko maayaa
lagaau hai kaanchhi
biteko maayaa
lagaau hai kaanchhi
aakhaa tyo judaai
aakhaa tyo judaai
aakhaa tyo judaai

ramaailo saajh
sabaiko maajha naachideuna
chhamchhami

he he

mai pani jhilke handsom nai chhu ni
timro hu bi chaara
mai pani jhilke handsom nai chhu ni
timro hu bi chaara
timi nai biuTi
maihura jasti
timi nai biuTi
maihura jasti
lagaai deu na pihaara
lagaai deu na pihaara 
lagaai deu na pihaara
ramaailo saajh
sabaiko maajha naachideuna
chhamchhami
ghumi deu na fan fani
naachi deu na chhamchhami