Mai Chori Sundari by Bharati Upadhaya

3,742 views


English Content

Rhythm : 4/4

Root Chord : G

 Download PDF

Intro:-||:GEm|AmD|GEm|AmD:||

Song:- |GEm|GAm|GEm|GAm|GAm|G|%|G|

Mai Chori Sundari
kasari bharu pani
basi basi bharu bhane
ghaila bhanda sanni
uthi uthi bharu pani bhane
kammar dukhne bani
Ghaila vanda sani...
mai chori sundari....

Inter:-||:GEm|AmD|GEm|AmD:||

Verse:-||:GC|AmG|AmG:||AmG|GEm|

barai mana thitae ko
ghumera jadai roti
mai chori sundari
meridana hoki
ghumera jadai roti
Merae dana hoki....2

Song:- |GEm|GAm|GEm|GAm|GAm|G|%|G|

Mai Chori Sundari
kasari bharu pani
Basi basi bharu bhane
ghaila bhanda sanni
Uthi uthi bharu pani bhane
kammar dukhne bani
Ghaila vanda sani...
mai chori sundari....
mai chori sundari....
mai chori sundari....

 

 

Related Songs