Yeti Thulo Sansar Ma by Tara Devi

962 views


English Content

Rhythm : 4/4

Root Chord : B

 Download PDF

Intro:-|B|%|G#m|%|C#m|%|F#|%|
|B|%|G#m|%|G|%|B|%| E|B|E|B|

Song:- |B|E|B|%|F#|C#m|B|
||:E|%|B:||B|F#|C#m|B|B|E|B|%|F# |C#m|B|

Yeti Thulo Sansar Ma
Mero vannu yautae baat mero mann
Yeti Thulo Sansar Ma
Mero vannu yautae baat mero mann
yeti dherae manisama
mero vannu yautae aafno
Timro maya... timro maya... timro maya...

Inter:-||:B|G#m|D#m|B:||
|B|D#mG#m|EF#|F#|B|%|C#m|E|B|
1sttime~~~

Verse -||:G#m|B|G#m|B|G#m|D#m:||
|C#m|E|C#m|E|D#7th|B||G#m |C#7th|E|GF#| B|E|B|%|F#|C#m|B|

Kaha Gaye Sunawna
Mann vari kura timile nasuni
Kaha gaye bisawma
Mutu gareka maya timile nadiye
Yeti Thulo Sansar Ma
Mero vannu yautae baat mero mann

Inter- ||:B|G#m|D#m|B:||B|D#mG#m|EF#|F#|B|%|C#m|E|B|
1sttime~~~

Verse:- ||:G#m|B|G#m|B|G#m|D#m:||
|C#m|E|C#m|E|D#7th|B|G#m |C#7th|E|GF#|

Song:- |B|E|B|%|F#|C#m|B|
||:E|%|B:||B|F#|C#m|B|B|E|B|%|F# |C#m|B|

Manma manisha ko kahile kahi
Sanai kurama chaskra dukhchha
Manma manisha ko kahile kahi
Sanai kurama chaskra dukhchha
Yasto samaya ho mann ko paha pokhne
Timro ma sahara khijchhu
Khusi manishako kahile kahi
Tyati alhahat snidinchha
Yastae samay tyo khusi ko
Daha rokna timi banna khojchhu
Yeti Thulo Sansar Ma
Mero vannu yautae baat mero mann
Yeti Thulo Sansar Ma
Mero vannu yautae baat mero mann