Nau Saya khola by Tara Devi

1,194 views


English Content

Rhythm : 2/4

Root Chord : G

 Download PDF

Intro:- |G|%|G|%|G|%|G|C|%|G|%|
|G|C|F|G|

Song:- ||:G|C|G|%|Am|%|G|%:||
|G|C|G|%|Am|%|G|%|G|C|

nau saya khola tarera jane birsane po hoki malae ...2|...2
nafarkane samma parkhera baschu samjhana ko diyo jalae
birsane po ho ki, nau saya khola

Inter:- |G|%|G|%|G|C|%|G|%|G|C|F|G|

Verse:- ||:G|%|G|%:|| ||:G|%|G|CG:||
|Am|Dm|G|
|G|C|G|%|Am|%|G|%|G|C|

badal le dhanke moh roerahechu vanera thane hae...2
badulki lage moh samjhirahechu vanera thane hae...2
samjhirahexu samjhirahechu jane hae|
nau saya khola tarera jane birsane po hoki malae
Nau Saya Khola

Inter:- |G|%|G|%|G|C|%|G|%|G|C|F|G|

Verse:-||:G|%|G|%:|| ||:G|%|G|CG:||
|Am|Dm|G|

Song:- ||:G|C|G|%|Am|%|G|%:||
|G|C|G|%|Am|%|G|%|G|C|

batasle chale mah chatpatayera vanera soche hae...2
ghamle pole mah birami vaye vanera jane hae...2
samjhirahexu samjhirahechu jane hae|
Nau Saya Khola tarera jane birsane po hoki malae
nau saya khola

Inter:- |G|%|G|%|G|C|%|G|%|G|C|F|G|

Verse:-||:G|%|G|%:|| ||:G|%|G|CG:||
|Am|Dm|G|

Song:- ||:G|C|G|%|Am|%|G|%:||
|G|C|G|%|Am|%|G|%|G|C|

bejuli chamke nindramae beujhera vanera bujhe hae...2
heu nae pare, mah yahi nae mare vanera bujhe hae...2
samjhirahexu samjhirahechu jane hae|

Song:- ||:G|C|G|%|Am|%|G|%:||
|G|C|G|%|Am|%|G|%|G|C|

nau saya khola tarera jane birsane po hoki malae...2
nafarkane samma parkhera baschu samjhana ko diyo jalae
birsane po hoki malae| Nau Saya Khola|