Kali Pari Dai Kati by Tara Devi

1,469 views


English Content

Rhythm : 6/8

Root Chord : G

 Download PDF

Intro:-|G|%|G|%|G|%|
||:G|F|G|%:||

Song:-||:G|C|G|F|G|%|G|%|G|%:||

Kali pari dai kati ramro
Dhaka topi kadhai ma galbandi

Inter:-||:G|%|G|%:||

Verse:-|G|%|G|F|%|F|G|%|G|%:||G|%|G|F|G|%|G|%|G|%|
|G|C|G|F|G|%|G|%|%|G|

Haat bhari phora uthyo jur ko dali khanda
Mero juni yesai bityo bhet hola ki bhanda
Badhai aayo kali ganga kuna kani kheldai
Hajur lai bhetau bhani aako bayal kheldai

Song:-||:G|C|G|F|G|%|G|%|G|%:||

Kali pari dai kati ramro
Dhaka topi kadhai ma galbandi

Inter:-||:G|%|G|%:||

Verse:-|G|%|G|F|%|F|G|%|G|%:||G|%|G|F|G|%|G|%|G|%|

Shir ma laaune sirko topi pau ma laune jutta
Maan ta mero doman bhayo yeta jau ki utta
Kheti pati nai rahune thula rukh muni
Man ko kura maan mai rahani jailae sukai pani

Song:-||:G|C|G|F|G|%|G|%|G|%:||

Kali pari dai kati ramro
Dhaka topi kadhai ma galbandi