bhirako baaTo bhirako baaTo bhirako baaTo - भिरको बाटो भिरको बाटो भिरको बाटो by Ronan Subba

206 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 
भिरको बाटो भिरको बाटो भिरको बाटो
भिरको बाटो गाई चर्छ  चर्दैन
मै हो केटो मन पर्छ पर्दैन 
मायालु भनिदेउ   भनिदेउ 
भनिदेउ  सुटुक्कै 
मायालु भनिदेउ   भनिदेउ 
भनिदेउ  सुटुक्कै
भिरको बाटो भिरको बाटो भिरको बाटो
भिरको बाटो गाई चर्छ  चर्दैन
मै हो केटो मन पर्छ पर्दैन 
मायालु भनिदेउ   भनिदेउ 
भनिदेउ  सुटुक्कै 
मायालु भनिदेउ   भनिदेउ 
भनिदेउ  सुटुक्कै

verse

काले म हैन 
गोरे म हैन 
गहु गोरो छु म रातो 
है , काले म हैन 
गोरे म हैन 
गहु गोरो छु म रातो 
तिम्लाई माग्न भनेर तिम्रै 
घरमा आको
हे तिमीलाई माग्न भनेर 
तिम्रै घरमा आको 
भिरको बाटो भिरको बाटो भिरको बाटो
भिरको बाटो गाई चर्छ  चर्दैन
मै हु केटो मन पर्छ पर्दैन 
मायालु , भनिदेउ भनिदेउ 
भनिदेउ सुटुक्कै 
मायालु , भनिदेउ भनिदेउ 
भनिदेउ सुटुक्कै

verse

आकाशै हैन पातालाई हैन 
लैजान्छु  घरै मा 
है आकाशै हैन पातालाई हैन 
लैजान्छु  घरै मा
सकेको माया दिनेछु 
साझाउला दिलैमा  मा 
हे सकेको माया दिने छु 
साझाउला दिलैमा  मा 
भिरको बाटो भिरको बाटो भिरको बाटो
भिरको बाटो गाई चर्छ  चर्दैन
मै हु केटो मन पर्छ पर्दैन 
मायालु , भनिदेउ भनिदेउ 
भनिदेउ सुटुक्कै 
मायालु , भनिदेउ भनिदेउ 
भनिदेउ सुटुक्कै
भिरको बाटो भिरको बाटो भिरको बाटो
भिरको बाटो गाई चर्छ  चर्दैन
मै हु केटो मन पर्छ पर्दैन 
मायालु , भनिदेउ भनिदेउ 
भनिदेउ सुटुक्कै 
मायालु , भनिदेउ भनिदेउ 
भनिदेउ सुटुक्कै
मायालु , भनिदेउ भनिदेउ 
भनिदेउ सुटुक्कै

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 
bhirako baaTo bhirako baaTo bhirako baaTo
bhirako BaaTo gaaii charchha chardaina
mai ho keTo man parchha pardaina 
mayalu bhanideu   bhanideu 
bhanideu  suTukkai 
mayalu bhanideu   bhanideu 
bhanideu  suTukkai
bhirako baaTo bhirako baaTo bhirako baaTo
bhirako BaaTo gaaii charchha chardaina
mai ho keTo man parchha pardaina 
mayalu bhanideu   bhanideu 
bhanideu  suTukkai 
mayalu bhanideu   bhanideu 
bhanideu  suTukkai

verse


kaale ma haina 
gore ma haina 
gahu goro chhu ma raato 
hai , kaale ma haina 
gore ma haina 
gahu goro chhu ma raato 
timlai maagna bhanera timrai 
gharamaa aako
he timilai maagna bhanera 
timrai gharamaa aako 
bhirako baaTo bhirako baaTo bhirako baaTo
bhirako BaaTo gaaii charchha chardaina 
mai hu keTo man parchha pardaina 
mayalu , bhanideu bhanideu 
bhanideu suTukkai 
mayalu , bhanideu bhanideu 
bhanideu suTukkai

verse

aakaashai haina paataalai haina 
laijanchhu gharai maa 
hai aakaashai haina paataalai haina 
laijanchhu gharai maa
sakeko maya dinechhu 
sajhaulaa dilai maa 
he sakeko maya dine chhu 
sajhaulaa dilai maa 
bhirako baaTo bhirako baaTo bhirako baaTo
bhirako BaaTo gaaii charchha chardaina 
mai hu keTo man parchha pardaina 
mayalu , bhanideu bhanideu 
bhanideu suTukkai 
mayalu , bhanideu bhanideu 
bhanideu suTukkai
bhirako baaTo bhirako baaTo bhirako baaTo
bhirako BaaTo gaaii charchha chardaina 
mai hu keTo man parchha pardaina 
mayalu , bhanideu bhanideu 
bhanideu suTukkai 
mayalu , bhanideu bhanideu 
bhanideu suTukkai
mayalu , bhanideu bhanideu 
bhanideu suTukkai