Yani Maya by Raju Lama

1,525 views


English Content

Rhythm : 2/4

Root Chord : A

 Download PDF


Intro:-|A|%|A|%|

|A|%|F#m|%|A|%|D|A|

Song:-|A|%|A|%||:Bm|%|A|%|A:||A|
|A|%|A|%||:Bm|%|A|%|A:||A|

yani maya uhile uhile kaski jaada yani maya
yani maya dekhe baidam taal yani maya
yani maya pani herda aafailai yanimaya
yani mya dekhe timrai muhar yanimaya
yanimaya yanimaya yanimaya yanimaya
dekhe timrai muhar yanimaya

Inter:-|A|F#m|A|F#m|A|%|A|%|
|A|%|F#m|F#|Bm|%|A|Bm|$1st time

Verse:-||:Bm|%|F#m|%|A:||A|Bm|%|A|
||:Bm|%|F#m|%|A:||A|%|

Song:- |A|%|A|%||:Bm|%|A|%|A:||A|
|A|%|A|%||:Bm|%|A|%|A:||A|fade

yanimaya batauli ko bajarai ma yanimaya
yanimaya chureta ko dokan yanimaya
yanimaya kati kinnu chura ra dhago yanimaya
yanimaya manai manko khatan yanimaya
yanimaya yanimaya yanimaya yanimaya
manai man ko khatan yanimaya