Timilai Rojen by Rajesh Payal Rai

1,027 views


English Content

Rhythm : 2/4

Root Chord : D

 Download PDF

Intro:-|D|%|D|%|

Song:- |D|Bm|D|%|
|D|Bm|D|Bm|D|Bm|D|Bm|
|Bm|%|G|%|A|D|%|D|Bm|D|

timilae roje...
timi lae roje biswas gare
mutu jhikera timi lae diye
dutkari diyaww vatkari diyaw
tae sok le aaja ma rogi... vaye

Inter:- ||:D|Em|D:||D|%|

Verse:-|D|Bm|%|D|%|Bm|%|D|Em|D|
|D|A|G|%|D|D|Bm|%|D|Em|D|

nisturlae maya gari
nisturlae maya gari
aafaelae rogi banaye
maya sachae moha raexa
aafailae jogi banaye

nisturlae maya gari
aafailae rogi banaye...

Inter:- |DG|G|GF#|F#|A|G|D|%|D|%|F#m|%|Bm|%|D|%|

Verse:-|D|Bm|G|A|D|%|D|%|D|
||:D|Bm|G|A|D:||A|D|
|D|Bm|%|D|D|Bm|%|D|Em|D|
|D|A|G|%|D|D|Bm|%|D|Em|D|

haro maya pirati heri
herne sabae jibro tokdathiye
haro maya pirati heri
herne sabae jibro tokdathiye
dharti chaadaw aakasma
muna madan ersiya gardathiye ersiya gardathiye

Inter:- |DG|G|GF#|F#|A|G|D|%|D|%|F#m|%|Bm|%|D|%|

Verse:-|D|Bm|G|A|D|%|D|%|D|
||:D|Bm|G|A|D:||A|D|
|D|Bm|%|D|D|Bm|%|D|Em|D|
|D|A|G|%|D|D|Bm|%|D|
|D|Bm|%|D|Em|D|D|A|G|%|D|
|D|Bm|%| ||D|Em|D|| 3 times n stops

boksi aakha lagyo kathae!!
boksi aakha lagyo kathae!!
aafai biyogi banaye
maya sachae moha raexa
aafailae jogi banaye
nisturlae maya gari
aafailae rogi banaye...

Inter:- |DG|G|GF#|F#|A|G|D|%|D|%|F#m|%|Bm|%|D|%|

Verse:-|D|Bm|G|A|D|%|D|%|D|
||:D|Bm|G|A|D:||A|D|
|D|Bm|%|D|D|Bm|%|D|Em|D|
|D|A|G|%|D|D|Bm|%|D|Em|D|

byatha kasto hunxa sodha
kholko kinaralae...
byatha kasto hunxa sodha
kholko kinaralae...
barkha badi kati lagda
mutu jhae pakhalae... pakhalae...
dhaerya dine aaye dherae...
dhaerya dine aaye dherae...
sabaelae dhogi pathaye...
maya sachae moha raexa
aafailae jogi banaye

Song:- |D|Bm|D|%|
|D|Bm|D|Bm|D|Bm|D|Bm|
|Bm|%|G|%|A|D|%|D|Bm|D|

nisturlae maya gari
nisturlae maya gari
aafailae rogi banaye...
maya sachae moha raexa
aafailae jogi banaye
nisturlae maya gari
aafailae rogi banaye...
aafailae rogi banaye...
aafailae rogi banaye...
aafailae rogi banaye...