Nisturi Mayale Ruwayo by Rajesh Payal Rai

Album : Kamana

985 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

Dsus............................................

Nalaunu Maya Kasile Nagarnu Maya Kasile Bari Lai
Dsus.................
Nisturi Mayale Ruwayo
Dsus.................
Nisturi Mayale Ruwayo
Dsus.................E.....D...A..Bm
Baimani Mayale Chhal Garyo Hajura
D.......................Bm....A...D
Ho Gharko Na Ghatako Banayo Hajura
A........E......D...Bm...A...D
Ho Bachuki Maru Banayo Hajura
Dsus.....................................
Nisturi Mayale Ruwayo Ruwayo Ruwayo Ruwayo
D...........E............D....A...Bm
Baimani Mayale Chhal Garyo Hajura
D..............Bm.......A........D
Ho Gharko Na Ghatako Banayo Hajura
A............E...D...Bm...A...D
Ho Bachuki Maru Banayo Hajura


Verse:1
D....................G....................D
Kasale Sodhne Ma Dukhiko Dukhirahane Byatha
A..................E......D....D
Sunidine Kohi Vaye Sunauthe Kata
D.......................G.................D
Kasale Sodhne Ma Dukhiko Dukhirahane Byatha
A..................E......D....D
Sunidine Kohi Vaye Sunauthe Kata
D.............Bm....D....D
Garnu Garyo Mayale Barilai
Dsus.................
Nistiri Mayale Ruwayo


Verse:2
D.....................G...............D....
Hata Samai Tarchhu Vandai Vangalo Ma Paryau
A....................E.......D........D
Nadukheko Dilabata Jharnu Aashu Jharyau
D.......................G.................D
Hata Samai Tarchhu Vandai Vangalo Ma Paryau
A.....................E........D.......D
Nadukheko Dilabata Jharnu Aashu Jharyau
D...........Bm......D......D
Tira Hanyau Mutuma Bari Lai


End:
Dsus.................
Nisturi Mayale Ruwayo
Dsus.................
Nisturi Mayale Ruwayo
D...............Bm...........A...D
Ho Gharko Na Ghatako Banayo Hajura
A.............E...D..Bm...A..D
Ho Bachuki Maru Banayo Hajura
Dsus......................................
Nisturi Mayale Ruwayo Ruwayo Ruwayo Ruwayo
D..............E........D....A..Bm
Baimani Mayale Chhal Garyo Hajura
D................Bm......A........D
Ho Gharko Na Ghatako Banayo Hajura
A...........E...D...Bm...A..D
Ho Bachuki Maru Banayo Hajura
Dsus.................
Nisturi Mayale Ruwayo
Dsus.................
Nisturi Mayale Ruwayo
Dsus...........E.....D.....A....Bm
Baimani Mayale Chhal Garyo Hajura
D................Bm.......A......D
Ho Gharko Na Ghatako Banayo Hajura
A............E...D...Bm...A D
Ho Bachuki Maru Banayo Hajura
Dsus......................................
Nisturi Mayale Ruwayo Ruwayo Ruwayo Ruwayo
D................E......D..A....Bm
Baimani Mayale Chhal Garyo Hajura
D.................Bm........A....D
Ho Gharko Na Ghatako Banayo Hajura
A.............E...D...Bm..A..D
Ho Bachuki Maru Banayo Hajura


© hamrochords.com