Ghar Ta Mero by Narayan Gopal

1,091 views


English Content

Rhythm : 6/8

Root Chord : G

 Download PDF


Intro:-||:Dsus|%|Dsus|%:||G|Am|Em|G|Em|G|Em|G|
|G|Am|G|%||:G|D|G|%:||
||:G|%|Am|%|G|%|Am|%|G:||

Song:-||:G|%|Am|%|G|%|Am|%|G|%|Am|%|G|G|%|Am|%|
|G|%|Am|%|G|%|G|Am|%|G:||

Ghar ta mero yaha hoina
Ghar ta mero himali pakha baisi ho reh..2
Kun din ko sanjog le bane lahure..2

Inter:- ||:G|%|G|%|Am|%|Am|%:||
||:G|Am|G|%:||
||:G|%|Am|%|G|%|Am|%|G:||

Verse:-||:G|%|Em|G|G|%|Em|G|%|%|Em|G|G|%|Em|G|
|G|%|Am|%|G|%|Am|%|G|%|%|Am|%|G|%|Am|%|G:||

[Kattai mah ta parsayera rakhiyeko boko bane
pardesh ra mahdesh namlo ani doko bane]..2
kattai manche tarsaune dobato ko lekhe bane..2
Akhir ma ghar fhirda, gharai bhitra pakhe bane
Kun din ko sanjog le bane lahure

Song:-||:G|%|Am|%|G|%|Am|%|G|%|Am|%|G|G|%|Am|%|
|G|%|Am|%|G|%|G|Am|%|G:||

Ghar ta mero himali pakha baisi ho reh..2
Kun din ko sanjog le bane lahure..2

ho ho ho ho ho....

Inter:- ||:G|%|G|%|Am|%|Am|%:||
||:G|Am|G|%:||
||:G|%|Am|%|G|%|Am|%|G:||

Verse:-||:G|%|Em|G|G|%|Em|G|%|%|Em|G|G|%|Em|G|
|G|%|Am|%|G|%|Am|%|G|%|%|Am|%|G|%|Am|%|G:||

[Suri bani here maile, jangar tare, sagar tare
sathi bhai ko maya khatir katti choti mare mare]..2
Jaba sune malai merei gaule le birse aare..2
Tehi din sangi mah ta..2 aatmai bata mare mare
Kun dinko sanjog le bane lahure

Song:-||:G|%|Am|%|G|%|Am|%|G|%|Am|%|G|G|%|Am|%|
|G|%|Am|%|G|%|G|Am|%|G:||

Ghar ta mero himali pakha baisi ho reh..2
Kun din ko sanjog le bane lahure..2