Priya Timro Kura Sunda Chhaga Bata Khase by Bimal Gautam

Album : First Move

856 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:


Priya Timro Kura Sunda Chhaga Bata Khase
Aamar Prem Rahos Bhani Sadhai Puja Garthe
Aamar Prem Rahos Bhani Sadhai Puja Garthe

Verse:1

Kina Badaliyau Aaja Timi Kasko Isarama
Premko Hatya Gardaichhau Ni Aasankako Bharma
Prityu Jasto Muhar Bhitra Aandhyaro Ma Pari
Aamar Prem Rahos Bhani Sadhai Puja Garthe

Verse:2

Kina Jalchhau Bhitra Aafai Kasko Juthajalma
Sacho Maya Dauma Rakhi Baji Hunna Ke Dilma
Yaumann Sari Phula Jharda Kada Bichha Khasi
Aamar Prem Rahos Bhani Sadhai Puja Garthe
Aamar Prem Rahos Bhani Sadhai Puja Garthe

© hamrochords.com