Adrisya unko aakarshan/अदृस्य उन्को आकर्षण by B-eight

111 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

अदृस्य उन्को आकर्षण
तेस्माथि उन्को आचरन्
लोव्यौन उन्को पार्करितिलय्
वन्वोप्सुना प्रकृति
उनी मिस कोल्ल्य्वूद्
दैन हात म लुइ बग्
खुत्त म क्स गुछी बूत्
२४० वोल्त को झात्क दिना उस्को रुप क्स
चाहल पलाल उन्को अस्तो सबै केटा चुप क्स
हेरै म कमरून्
हेदैमा उनि अ्रोस्तून्
बोली उन्को ओलितको
फिगुरे उन्को जेस्सिकको
चारछ म उन्को पत्रकार घुम्द क्स वेरए परि
इशरमै नचौक्सेरी मोरिलरी सिंहओ राज्धनी
लाईट कमेर अक्सन
होल्ल्य्वूद को अत्तितुते क्स
कमेर हुन्क्स ओन्
लाईट कमेर अक्सन
मिस कोल्ल्य्वूद उन्को रुप को जदु म मग्न क्सु मिस कोल्ल्य्वूद्
मिस कोल्ल्य्वूद उनि जहाँ जहाँ क्सिन म पक्सी क्सु मिस कोल्ल्य्वूद्
मिस कोल्ल्य्वूद शे इस थे बस्स ओफ थे गमे अवजे ओन्त्य्म मिस कोल्ल्य्वूद्
मिस कोल्ल्य्वूद शे इस नोत एअस्री गोने मेक अ फल्ल इन लभए
नहेर त्यसरी नबोला असारइ लग्ल है मात उन्को चाडके नजर लय्
उन्को चलाई दमी नमै कफि
कस्ल चिन्दैन र
उन्को हेरै नै कफि
बोलाईमा मग्न को पो हुँदैनर
सोर्तीनग फ्रोम थे ब्य म्य साईड सी योउ ओन थे तोप मोस्त 
अल्वय्स अस अ नम्बर ओने लेवेर लूसे थे होत्स्पोत्
स्किन्न्री बडी फिगुरे लिके योउ तोप मोडेलस्
अल्ल थिस होत इत्स कोल्ल्य्वूद फेवेर्
सुरुवद मेरो यसरी भयो हेर
शे इस अ होत गिर्ल गोएस हार्डएर्
प्लेअसे हस्स लिके अ त्रदेर्
मिस कोल्ल्य्वूद इत्स फुचर इ कन बे योउर हिरो
शे अल्ल योउर सेदेर्
षे इस बेऔत्री षे इस प्रीत्य्
षे कोमेस इन दिफ्फेरेन्ट कलर हाई फुन एन्ड हाई थिङ्स्
अल्वय्स लिके अ फुचर उस्को हेरै किन्द ओफ फसे
एन्ड शे तेअच मे लिके अ लेअसेर्(लेअसेर्)
मिस कोल्ल्य्वूद उन्को रुप को जदु म मग्न क्सु मिस कोल्ल्य्वूद्
मिस कोल्ल्य्वूद उनि जहाँ जहाँ क्सिन म पक्सी क्सु मिस कोल्ल्य्वूद्
मिस कोल्ल्य्वूद शे इस थे बस्स ओफ थे गमे अवजे ओन्त्य्म मिस कोल्ल्य्वूद्
मिस कोल्ल्य्वूद शे इस नोत एअस्री गोने मेक अ फल्ल इन लभए
 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Adrisya unko aakarshan
tesmathi unko aacharan
lovyauna unko parkritilay
wanvopsuna prakriti
uni miss kollywood
daina haat ma lui bag
khutta ma xa guchhi boot
240 volt ko jhatka dina usko rup xa
chahal palal unko asto sabai keta chup xa
herai ma kamaroon
hedaima uni amrostoon
boli unko olitako
figure unko jessicako
charcha ma unko patrakaar ghumda xa wari pari
isharamai nachauxey morilay singho raajdhani
light camera action
hollywood ko attitute xa
camera hunxa on
light camera action
miss kollywood unko rup ko jadu ma magna xu miss kollywood
miss kollywood uni jaha jaha xin ma paxi xu miss kollywood
miss kollywood she is the bass of the game awaze ontym miss kollywood
miss kollywood she is not easy gone make a fall in lovee
nahera tesari nabola asari lagla hai maata unko chadke najar lay
unko chalai dami namai kafi
kasla chindaina ra
unko herai nai kafi
bolaima magna ko po hudainara
Sorting from the by my side see you on the top most
always as a number one lever loose the hotspot
Skinny body figure like you top models
all this hot its kollywood fever
Suruwad mero yesari bhayo hera
she is a hot girl goes harder
please hass like a trader
Miss kollywood its future I can be your hero
she all your seder
She is beauty She is preety
She comes in different color high fun and high things
Always like a future usko herai kind of phase
And she teach me like a leaser(leaser)
miss kollywood unko rup ko jadu ma magna xu miss kollywood
miss kollywood uni jaha jaha xin ma paxi xu miss kollywood
miss kollywood she is the bass of the game awaze ontym miss kollywood
miss kollywood she is not easy gone make a fall in lovee