Karodaun Mutu Haru Ko by Arun Thapa

1,888 views


English Content

Rhythm : 6/8

Root Chord : Am

 Download PDF

Intro:-||:Am|%|G|%|C|G|Am|%:||
|Am|G|%|Am|

Song:-||:Am|%|G|%|C|%|Am|%:||
|Am|%|G|%|G|%|G|Am|Am|%|G|%|C|%|Am|%|

(Karodau mutu haru ko eutai dhukdhuki nepal)--2
Na timi huntheu na mah nai hunthe nabhaye nepal
Karodau mutu haru ko eutai dhukdhuki nepal

Inter:-||:Am|%|F|%|Am|%:||
|C|%|Am|%|

Verse:-||:Am|%|G|%|F|G|Am|%:||
|C|%|C|%|G|%|G|%|Am|%|G|%|G|%|G|Am|
||:Am|%|G|%|C|%|Am|%:|Am|%|G|%|G|%|G|Am|
|Am|%|G|%|C|%|Am|%|

Chautari mela rodhi rah bhailo nepali kanthale
Ramailo pardai yo phoolbari chatishai barnale
Mechiko lahar urladho maya purba ma leucha
Kali ko chaal sangai susheli paschimma gaucha

Inter:-||:Am|%|F|%|Am|%:||
|C|%|Am|%|

Verse:-||:Am|%|G|%|F|G|Am|%:||
|C|%|C|%|G|%|G|%|Am|%|G|%|G|%|G|Am|
||:Am|%|G|%|C|%|Am|%:|Am|%|G|%|G|%|G|Am|
|Am|%|G|%|C|%|Am|%|

(Dui koti najar haruko eutei nani yo nepal)--2
Na sagarmatha na dhaulagiri na bhaye nepal
Karodau mutu haru ko eutai dhukdhuki nepal

Inter:-||:Am|%|F|%|Am|%:||
|C|%|Am|%|

Verse:-||:Am|%|G|%|F|G|Am|%:||
|C|%|C|%|G|%|G|%|Am|%|G|%|G|%|G|Am|
||:Am|%|G|%|C|%|Am|%:|Am|%|G|%|G|%|G|Am|
|Am|%|G|%|C|%|Am|%|

(Yehi lekh mathi guransh bhulda deurali bandacha)--2
Lakhauko aasha shram rah shep beshi ma faldacha
Yo desh huncha dharti ma euta nepali bhainjel
Yo jati huncha chandra rah surya sansar ma rahinjel

Inter:-||:Am|%|F|%|Am|%:||
|C|%|Am|%|

Verse:-||:Am|%|G|%|F|G|Am|%:||
|C|%|C|%|G|%|G|%|Am|%|G|%|G|%|G|Am|
||:Am|%|G|%|C|%|Am|%:|Am|%|G|%|G|%|G|Am|
|Am|%|G|%|C|%|Am|%|

(Sita ko maiti veer bhumi budha ko nepal)--2
Na phewa rara na yeti danfe na bhaye nepal
Karodau mutu haru ko eutai dhukdhuki nepal

Song:-||:Am|%|G|%|C|%|Am|%:||
|Am|%|G|%|G|%|G|Am|Am|%|G|%|C|%|Am|%|

(Karodau mutu haru ko eutai dhukdhuki nepal)--2
Na timi huntheu na mah nai hunthe nabhaye nepal
Karodau mutu haru ko eutai dhukdhuki nepal