chipTi chipTi perunggo - चिप्टी चिप्टी पेरुङ्गो by Anju Panta

303 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro 


चिप्टी चिप्टी पेरुङ्गो 
पेरुङ्गो मा लसुन 
रिश गर्ने रेलिमै 
रिशै गरी बसुन्
चिप्टी चिप्टी पेरुङ्गो 
पेरुङ्गो मा लसुन 
रिश गर्ने रेलिमै 
रिशै गरी बसुन्
आटिली छोरी 
आटिलो छोरो
तिम्रो र मेरो 
माया को डोरो
झन बलियो कसम रेलिमै 
झन बलियो कसम्
झन बलियो कसम रेलिमै 
झन बलियो कसम्
चिप्टी चिप्टि
छिप्टी चिप्टि
चिप्टी चिप्टी पेलुङ्गो 
पेलुङ्गो मा  लसुन 
रिश गर्ने रेलिमै 
रिशै गरी बसुन्
चिप्टी चिप्टि
छिप्टी चिप्टि
चिप्टी चिप्टी पेलुङ्गो 
पेलुङ्गो मा  लसुन 
रिश गर्ने रेलिमै 
रिशै गरी बसुन्
आटिली छोरी 
आटिलो छोरो 
तिम्रो र  मेरो 
माया को डोह्रो
झन बलियो कसम रेलिमै
झन बलियो कसम्
झन बलियो कसम रेलिमै
झन बलियो कसम्

Vesre 


कती राम्रो डोको धने दाइले बुनेको 
धने दाइले बुनेको 
धने दाइले बुनेको 

कती राम्रो डोको धने दाइले बुनेको 
धने दाइले बुनेको 
धने दाइले बुनेको 
मेरो मन को कुरा 
तिम्रो मनले सुनेको 
तिम्रो मनले सुनेको 
तिम्रो मनले सुनेको
अन्जुलिमा थाप 
सिलम चामल मुरुक्क
सिलम चामल मुरुक्क
सिलम चामल मुरुक्क
दुई मन मिले पछि
यो ज्यान त्यसै फुरुक्क
यो ज्यान त्यसै फुरुक्क
यो ज्यान त्यसै फुरुक्क
चिप्टी चिप्टी 
चिप्टी चिप्टि
चिप्टी चिप्टी पेरुङ्गो
पेरुङ्गो मा लसुन रिश गर्ने रेलिमै 
रिशै गरी बसुन्
चिप्टी चिप्टी पेरुङ्गो
पेरुङ्गो मा लसुन रिश गर्ने रेलिमै 
रिशै गरी बसुन्
आटिली छोरी 
आटिलो छोरो 
तिम्रो र  मेरो 
माया को डोह्रो
झन बलियो कसम रेलिमै
झन बलियो कसम्
झन बलियो कसम रेलिमै
झन बलियो कसम्
झन बलियो कसम रेलिमै
झन बलियो कसम


 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro 

chipTi chipTi perunggo 
perunggo maa lasun 
rish garne relimai 
rishai gari basun
chipTi chipTi perunggo 
perunggo maa lasun 
rish garne relimai 
rishai gari basun
aaTili chhori 
AATilo Chhoro
timro ra mero 
maya ko Doro
jhan baliyo kasam relimai 
jhan baliyo kasam
jhan baliyo kasam relimai 
jhan baliyo kasam
chipTi ChipTi
ChhipTi chipTi
chipTi chipTi pelunggo 
pelunggo maa  lasun 
rish garne relimai 
rishai gari basun
chipTi ChipTi
ChhipTi chipTi
chipTi chipTi pelunggo 
pelunggo maa  lasun 
rish garne relimai 
rishai gari basun
AaTili chhori 
aaTilo chhoro 
timro ra  mero 
maya ko Dohro
jhan baliyo kasam relimai
jhan baliyo kasam
jhan baliyo kasam relimai
jhan baliyo kasam

Verse


kati raamro Doko dhane daaile buneko 
dhane daaile buneko 
dhane daaile buneko 
e
kati raamro Doko dhane daaile buneko 
dhane daaile buneko 
dhane daaile buneko 
mero man ko kura 
timro manale suneko 
timro manale suneko 
timro manale suneko
anjulimaa thaap 
silam chaamal murukka
silam chaamal murukka
silam chaamal murukka
duii man mile pachhi
yo jyan tyasai phurukka
yo jyan tyasai phurukka
yo jyan tyasai phurukka
chipTi chipTi 
ChipTi chipTi
chipTi chipTi perunggo
perunggo maa lasun rish garne relimai 
rishai gari basun
chipTi chipTi perunggo
perunggo maa lasun rish garne relimai 
rishai gari basun
AaTili chhori 
aaTilo chhoro 
timro ra  mero 
maya ko Dohro
jhan baliyo kasam relimai
jhan baliyo kasam
jhan baliyo kasam relimai
jhan baliyo kasam
jhan baliyo kasam relimai
jhan baliyo kasam