Paschim Kohi Purba Ghar by 1974 AD

2,151 views


English Content

Rhythm : 4/4

Root Chord : Bm

 Download PDF

Intro:-|MDL|%|%|%|MDL|%|%|%|
|MDL|%|%|%|MDL|%|%|%|
||:Bm|%|F#|%|F#G|GABm-:||

Song:- ||:D|%|Bm|%|A|%|E|%|
|E|%|D|%|D|%|D|%:||
|D|%|Bm|%|

ha ha ha ha ha ha ha ha.....
ha ha ha ha ha ha ha ha.....
Paschim Kohi Purba Ghar
Aagan tara aeutae ho
Chhariyera basekae ho
Santan ta aeutae ho
Paschim Kohi Purba Ghar
Aagan tara aeutae ho
Chhariyera basekae ho
Santan ta aeutae ho
Paschim Kohi Purba Ghar

Inter:-|DA|MDL|DA|MDL|ABm|MDL|
|ABm|MDL|Bm|%|F#|%|F#G|GABm-|

Verse:-||:G|%|G|%|F#|G|Bm|%:||
||:A|%|D|%|D|%|Bm|%:||

ha ha ....ha ha ....ha ha...ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha.....
ha ha ha ha ha ha ha ha.....
Karnai mahakali koshi kahi bagmati
Karnai mahakali koshi kahi bagmati
Himalkae jaldhara aeutae ko chha nama kati
Himalkae jaldhara aeutae ko chha nama kati

Song:-|D|%|Bm|%|A|%|E|%|E|%|
|D|%|D|%|D|%|D|%|Bm|%|

Paschim Kohi Purba Ghar
Aagan tara aeutae ho
Chhariyera basekae ho
Santan ta aeutae ho
Santan ta aeutae ho...
Santan ta aeutae ho...

Related Songs